The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

СМЕТНАТА ПАЛАТА С ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА БНР В ПЕРИОДА 2017 – 2019 ГОДИНА

2 Февруари 2021г.
СМЕТНАТА ПАЛАТА С ОБЕЗПОКОИТЕЛНИ КОНСТАТАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА БНР В ПЕРИОДА 2017 – 2019 ГОДИНА
Иван Върбанов
София, 27-01-2021

Сметната палата представи своя одитен доклад, ревизирал управлението на Българското национално радио /БНР/ в периода 2017-та – 2019-та година. Констатациите са много и обезпокоителни в не малка степен. Документът е в обем 401-а страници.


Нюз БГ Репортер се запозна с доклада и представя на читателите си акценти от установеното и изводи на одиторите.

Ето ги:


През одитирания период дейността в процеса по съставянето, приемането, променянето и изпълнението на бюджета на БНР е в съществено несъответствие с приложимата правна рамка на Закона за публичните финанси, Закона за радиото и телевизията, за финансовото управление и контрол в публичния сектор и договора за управление на генералния директор на БНР.


Това е едно от встъпителните изречения на ревизорите.
Звучи стряскащо, нали?!

ЗА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС, ПРОГНОЗИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ


"До 13-ти юли 2017 година в БНР не са били приети вътрешни правила за организацията на бюджетния процес. В нарушения на множество закони и нормативни документи над 7 месеца от проверявания период, повече от година след назначаването на генералния директор на БНР и над 3 години след влизане в сила на Закона за публичните финанси, бюджетният процес в БНР е осъществяван без писмено приети вътрешни правила!"

"За периода 2017-2019 година, при разработване на бюджетните прогнози и проектобюджетите на БНР обемът радиопрограма, посочен в документите, е в несъответствие с индивидуалните лицензии на радиопрограмите, издадени от СЕМ!"


"Без законово основание са планирани и осъществени подготовка, създаване и разпространение на програми, в несъответствие с условията (над определената продължителност) по индивидуалните лицензии на БНР, издадени от СЕМ, които в относителен дял са между 12 и 15 на сто от общия годишен обем на програмата на БНР. В резултат, общо за одитирания период незаконосъобразно са усвоени 14 112 748 лв. от трансфера от централния бюджет."


РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

"При сключването на договорите за рекламната, звукозаписната и програмна дейност на БНР не са прилагани предварително утвърдени образци, което да гарантира еднакво изгодни условия и защита на финансовите интереси на БНР."


ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРСТВА И БАРТЕРНИ ДОГОВОРИ
ЩЕ ЦИТИРАМЕ МАЛКА ЧАСТ ОТ КОНСТАТАЦИИТЕ:

"- към договорите не са изготвени и приложени документи, доказващи изпълнението на поетите ангажименти в полза на БНР;
- излъчени са търговски съобщения, за които липсва писмен договор между страните;
в голям брой случаи предоставената от партньора услуга не е калкулирана по отделните ѝ съставни елементи;
- в отделни случаи остойностяването на предоставеното време за излъчване на търговско съобщение е в несъответствие с действащата рекламна тарифа;
- не е спазен договорен срок за плащане на дължимото възнаграждение;
- към договори не е приложен остойностен медия план;
- в други случаи не е отправена официална писмена покана до генералния директор за медийното партньорство, а директорите на съответните програми, в които ще се осъществява медийно партньорство не са запознати със сключените договори;
- излъчени са търговски съобщения след изтичането на срока на договора;
- в три случая незаконосъобразно са договорени доставки на стоки (алкохолни напитки), които не са относими към основната дейност на БНР на обществен доставчик на радио услуги"


ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ КОНЦЕРТНА ДЕЙНОСТ:


"
през по-голямата част от одитирания период - до м. май 2019 г., незаконосъобразно е прилаган Правилник за вътрешния ред на музикалните състави при БНР от 1997 г., отменен със ЗРТ, в сила от 1998 г.

Установени са различни случаи, но сред тях:

- има договори, при които всички страници не са подписани от юрист
- извършвани са плащания след договорения срок
- БНР не е осъществявал контрол по срока на плащане, има случай, в който няма плащане близо 2 години след сключване на договора и няма данни за предприети действия по събирането на дължимата сума
- документи към договорите не са датирани
- стойност по фактура, издадена от БНР, не съответства на договора
- не са определени длъжностни лица за контрол по изпълнението на договорите"


И ОЩЕ ЗА ПРИХОИТЕ В БЮДЖЕТА


"Установените несъответствия с правната рамка за областта по приходната част на бюджета, които са количествено измерими и съществени по стойност са в общ размер 15 617 023 лв. (в т.ч. 1 274 892 лв. нецелево разходвана целева субсидия, 14 112 784 лв. планирани и усвоени трансфери в несъответствие с условията на индивидуалните лицензии и 229 383 лв. при приходите от реклама, спонсорство, договори с непарична престация, концертна дейност). Планирани и усвоени трансфери в размер 16 719 655 лв. са в частично съответствие с правната рамка."


ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

"Приетите и прилаганите през одитирания период вътрешни актове за уреждане на управлението на човешките ресурси в БНР и свързаните с тях разходи за персонал са в съществено несъответствие с правната рамка по ЗРТ, ЗПФ, Кодекса на труда (КТ), Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) и договорите за управление със СЕМ на органите на управление на БНР, по аспектите за: писмено уреждане на правата и задълженията на работодателя и служителите в БНР и 11 създаването на общата рамка за организацията на труда, работната заплата, допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, работното време и трудовата дисциплина в БНР, чрез приемането на Правилник за работната заплата (ПРЗ), Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) и Правилник за работното време (ПРВ). Правилникът за вътрешния трудов ред и Правилникът за работното време в БНР-София са издадени от некомпетентен орган - УС на БНР, вместо от генералния директор на БНР в качеството му на работодател."

"Длъжностната структура на персонала през одитирания период не осигурява необходимия кадрови ресурс за осъществяването на дейността на обществения доставчик на радио услугата, предварително заявените намерения и задълженията по договора за управление на генералния директор на БНР."

"През одитирания период дейностите по управление на човешките ресурси, в това число определянето на целите на организацията и на индикатори за постигането им, идентифициране и управление на рисковете е в съществено несъответствие с правната рамка по ЗФУКПС. Стратегията за управление на човешките ресурси от 2009 г. не е актуализирана и заложените в нея цели не са обвързани с конкретни действия/мерки, насочени към постигането на очакваните резултати, включително с количествени и качествени индикатори за оценяване/измерване изпълнението на целите."

"Съставянето на длъжностни характеристики за длъжностите в БНР е в съществено несъответствие с правната рамка. Дейността е неглижирана и подценена."


РАЗХОДИ ПО ИЗВЪНТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ


"
От общо отчетените за одитирания период 7 786 186 лв. разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения в БНР , разходите в БНР-София в общ размер 6 067 967 лв. са 78 на сто, като с най-голям размер от тях са разходите по граждански договори на щатни служители, в т.ч.: 2017 г. – 1 822 368 лв., 2018 г. – 1 778 634 лв. и към 30.09.2019 г. - 1 361 189 лв.

През 2017 г. граждански договори са сключени с 1603 лица, в т.ч. 814 щатни служители на БНР-София - 51 на сто от общия брой на лицата; през 2018 г. с 1581 лица, в т.ч. 848 щатни служители - 54 на сто и към 30.09.2019 г. с 1301 лица, в т.ч. 749 щатни служители - 58 на сто"

"Има непрозрачност относно мотивите за конкретните възнаграждения по гражданските договори, предвид значителната разлика между долния и горния праг на възнагражденията за някои дейности. Не е ясно с какви мотиви едни и същи дейности са определяни да бъдат плащани различни възнаграждения. Установените разлики са в над шест пъти."

- "По граждански договори в БНР-София през одитирания период са изплатени общо 3 203 345 лв., в т.ч. 3 013 343 лв. на щатни служители в БНР-София, от които за изпълнение на различни журналистически дейности (създаване и за използване на произведения/изпълнения на произведения) съгласно разделите на Тарифата - 1 748 610 лв., равни на 95 на сто от разходите от общите разходи 1 847 637 лв. за журналистически дейности по граждански договори. Анализът на информацията по проверените договори показва, че с тях са възлагани дейности, които произтичат от характера на заеманата от 15 служителите длъжност, а също така са включени като задължения по длъжностните характеристики."


УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВО

правлението на почивните бази на БНР е в съществено несъответствие с правната рамка. Две от четирите, управлявани от БНР почивни бази, не са категоризирани като туристически обекти по реда на Закона за туризма (ЗТ).

Почивна база „Китен“ е управлявана съвместно с БНТ
 на основание споразумение от 2007 г., което е недостатъчно по съдържание, тъй като не урежда в цялост взаимоотношенията между съсобствениците/ съползвателите, поради което БНР участва само в разходите за издръжката на базата, но не и в приходите – изцяло преведени в приход на БНТ при липса на анализ и разчети за припадащата се част от приходите и разходите за общия имот

При провеждане на тръжни процедури за продажба на транспортни средства, например, са установени случаи, в които определената първоначална тръжна цена на автомобилите е три пъти по-ниска от разходите за ремонт, извършен непосредствено преди продажбата им. Има случаи, при които определената тръжна цена е по-ниска от балансовата стойност на принадлежностите към тях, продадени ведно с автомобилите...

Имотите и вещите – държавна собственост, наемните правоотношения и ползването на имотите/части от имотите, не са управлявани с дължимата грижа на добър стопанин и съобразно принципите за законосъобразност и добро финансово управление съгласно изискванията на ЗДС, ППЗДС, ЗПФ, ЗФУКПС, Правилника на БНР и задълженията по договорите за управление на генералния директор и членовете на управителния съвет на БНР, пишат одиторите."


КАКВИ СА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ОДИТОРИТЕ?


"1. Да се извършат преглед и анализ на вътрешните правила за организация на бюджетния процес, в т.ч. по приходната и разходната части на бюджета и при управлението и разпореждането с имущество, за привеждането им в съответствие с правната рамка и организационната структура на БНР.

2. Да се въведат адекватни контролни дейности, които да осигуряват и гарантират законосъобразното изпълнение на бюджета на БНР.

3. Да се извършат преглед и анализ на програмните схеми на програмите и регионалните радио станции за съответствието им с индивидуалните лицензии на БНР, издадени от СЕМ с цел осигуряване на съответствието с правната рамка при доставката на радио услуги.

4. Да се инициират диалог и съвместни действия с компетентните органи (министерства, СЕМ и други) за законодателни промени в Закона за радиото и телевизията за решаване на неуредените въпроси относно финансирането на дейността на обществения доставчик на радио услуги, съобразено с ресурсните възможности на БНР и новите технологии за производство и разпространение на радио програми, и относно възможностите за реализиране на приходи от имоти/вещи държавна собственост, предоставени за управление на БНР, във времето, когато не са ангажирани с основната дейност на обществения доставчик на радио услуги.

5. Да се извършат преглед и анализ на вътрешните правила за осъществяване на предварителен контрол и правилата да се актуализират за гарантиране постигането на целите на предварителния контрол за законосъобразност, определени с правната рамка, във всички дейности и процеси на БНР.

6. Писмено да се въведат правила/процедури, с които да се регламентират:
6.1. Редът, начинът и отговорните длъжностни лица за сключването на договорите, от които по бюджета на БНР се реализират собствените приходи, определени с правната рамка.
6.2. Правила за определяне на цената при сключването на договори, по които БНР е изпълнител и се реализират собствени приходи.
6.3. Правила за реда и условията за организиране и финансиране създаването и изпълнението на български музикални и радиодраматични произведения, финансирани на основание Закона за радиото и телевизията.
6.4. Подходяща отчетност за разходите на музикалните състави на БНР, осигуряваща необходимата информация за цялостната им издръжка, с цел гарантиране съответствието с изискванията на Закона за радиото и телевизията.

7. Да се извършат преглед и анализ на стратегическите цели и документи за управлението на човешките ресурси и да се предприемат необходимите действия за постигането им (определяне на оперативни цели, мерки, индикатори, оценка на трудовото изпълнение, наблюдение и други).
8. Да се извършат преглед и анализ на длъжностните разписания и длъжностните характеристики с цел обвързването им с целите и функциите на БНР и гарантиране изпълнението им при спазване на принципите за управлението на публичните средства, определени с правната рамка за публичния сектор.

9. Да се въведе ред и начин за определяне на размера на допълнително възнаграждение за резултати от труда на генералния директор и членовете на УС на БНР, уговорено в договорите им за възлагане на управлението на БНР.

10. Да се идентифицират и оценят рисковете, свързани с управлението и изпълнението на цикъла на обществените поръчки и да се въведат адекватни контролни дейности, които да гарантират законосъобразното осъществяване на процеса.

11. Да се предприемат действия за привеждане на управлението на имотите - държавна собственост, предоставени на БНР, в съответствие с правната рамка.

12. Да се инициира актуализиране на споразумението между БНР и БНТ от 2007 г. за съвместно ползване на почивна база „Китен“ с оглед изчерпателното уреждане на взаимоотношенията между двете организации по повод ползването на имота."


* * *

Коментарът на Нюз БГ Репортер:

Това са само акценти от целия одитен доклад, който е в обем от 401-а страници.
Документът може да бъде видян на сайта на Сметната палата.
Изводите и констатациите са повече от обезпокоителни.
Остават много въпроси: за отговорността, за последствията, за нанесените щети от безотговорност или от неволни/некомпетентни дейности и т.н.
Наложителни и необходими са светкавични адекватни действия от страна на мениджмънта!
Сега! Не, утре!
Интересното е, че през годините, огромен брой длъжностни лица, управлявали Радиото, не успяват да получат вярната представа и оценка за ефекта от тяхното управление.
За това с какво и дали са допринесли за развитието на БНР или напротив – ощетили са с действията си Старата къща?!
Колеги, най-важното е отговорите да бъдат дадени пред работещите на ул. „Драган Цанков“ 4. Защото, както една водеща обича да казва: „Ние оставаме тук. А генералните директори се сменят. Изпратили сме много. И Вас ще изпратим. Но, ние оставаме!“.
БНР навърши 86 години.
БНР го е имало преди нас – БНР ще остане и след нас.
А, за да го има, то трябва да прочетем всичко, да осмислим неудобните факти и истини, и да направим така, че никога нищо от грешките да не се повтаря.
Целият одитен доклад е достъпен на страницата на Сметната палата.
Журналистите, мисля си, задължително трябва да се запознаят с него.
И всички, които милеят за НАШЕТО РАДИО.
Заради УТРЕ-то на БНР!
ЗА ДА ГО ИМА МОЕТО ЛЮБИМО РАДИО – БНР!

<текст: Иван Върбанов>
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg