online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

КЪМ 2023 ГОДИНА ОБЩАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ НИ СИЛИ ТРЯБВА ДА Е НЕ ПО-МАЛКО ОТ 43 000

28 Януари 2021г.
Нюз БГ Репортер


Министерският съвет на Република България одобри Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032. Програма 2032 е разработена на базата на изготвения в Министерството на отбраната Доклад за резултатите от Стратегическия преглед на отбраната, който беше проведен като интегрална част от инициирания на национално ниво междуведомствен Стратегически преглед на Системата за защита на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. Програмата осигурява приемственост и надгражда започналия с приетата от Народното събрание през 2015 г. Програма за развитие на 327 януари 2021 г. отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 процес на стратегическо преосмисляне на отбранителната политика и изграждане на адекватни на предизвикателствата на стратегическата среда за сигурност отбранителни способности. Въз основа на Програма 2032 ще бъде разработен План за развитие на Въоръжените сили на Република България до 2026 г. и Инвестиционен план- програма до 2032 г. за осигуряване изграждането на приоритетните способности на Въоръжените сили и тяхното превъоръжаване и модернизация. В документа е определена общата численост на Въоръжените сили, която към 2032 г. ще следва да бъде не по-малка от 43 000 души, от които 3 000 души доброволен резерв, както и финансовата рамка, според която разходите за отбрана, трябва да достигнат 2% от БВП до 2024 г. и впоследствие да се поддържат на това, или на по-високо ниво, ако икономическото състояние на страната позволява. В резултат на реализацията на този стратегически документ, към края на програмния период Въоръжените сили ще разполагат с основните приоритетни отбранителни способности и ще са в състояние да покрият голяма част от минималните оперативни изисквания за изпълнение на задачите по трите възложени им мисии - „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“ и „Принос към националната сигурност в мирно време“.
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg