online media | онлайн медия

КПКОНПИ УСТАНОВИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ЗА КМЕТА НА СТРАЖИЦА, ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ БИВШ РЕКТОР НА УНСС

14 Май 2020г.

На днешното редовно заседание, проведено чрез видеоконферентна връзка, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество прие решение за установяване на конфликт на интереси, както и за образуване на такива производства.


Конфликт на интереси е установен по отношение на Румен Павлов, кмет на Община Стражица. Той е встъпил в тази длъжност на 05.11.2015 г., като на местните избори през октомври 2019 г. е преизбран отново, за мандат 2019 – 2023 г.  Производството по отношение на него е било образувано по сигнал, информацията от който е потвърдена изцяло. Установено е, че братът на кмета Павлов е регистриран като едноличен търговец, а неговата дъщеря е управител и едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност. През 2008 г. Румен Павлов закупил чрез търг с явно наддаване общински недвижим имот в гр. Стражица, недовършено строителство, който понастоящем функционира като хотел „Ралица“, ведно с търговски обекти към него /ресторант, бар – дискотека и др./. Хотелът първоначално е бил преотстъпен от Румен Павлов за безвъзмездно ползване на едноличния търговец на неговия брат, а впоследствие, на 01.02.2019 г. е сключен договор, с който се предоставя за временно и възмездно ползване на дружеството, собственост на дъщерята на кмета. Установено е, че от бюджета на Община Стражица, в полза на двамата търговци са заплащани суми за доставка на гориво и за обеди, вечери, коктейли и нощувки в хотел „Ралица“. Румен Павлов, като кмет и разпоредител с общинския бюджет, е подписал платежни документи /фактури, разходни касови ордери, платежни нареждания/, с които по сметките на едноличния търговец на брат му и на дружеството на дъщеря му, за ползване на хотела по различни поводи, са преведени общински пари в общ размер на 53 350 лв. По този начин кметът на Община Стражица е действал в конфликт на интереси, осигурявайки материални облаги на свързани с него лица /брат и дъщеря/. С решението на КПКОНПИ на кмета Павлов са наложени глоби в общ размер на 15 000 лв. Постановено е и отнемане от него в полза на държавата на материалната облага – сумата от 53 350 лв.


На 20.02.2020 г. КПКОНПИ прие решение, с което установи конфликт на интереси за кмета на Община Стражица, по друг повод и друг сигнал /от орган на съдебната власт/. Тогава бе установено, ченеговият братдействащ като едноличен търговец, е подал до кмета на Стражица 24 заявления заиздаване на разрешения за почистване от дървеснарастителност на имотиТакаслед съответнипроцедуриса били издадени 24 заповеди в полза наедноличния търговецот които Румен Павлов е подписал 11. На основание тези 11 заповедикметътПавлов е издал 69 отделни разрешителни наедноличния търговец – негов брат. Отделно от товабе установеноче между Община Стражицапредставлявана от кмета Румен Павлов, и едноличния търговец – негов брат, е сключендоговор за отдаване под наем на земеделска земя - общинска собственост /4,151 дказа срок от еднастопанска година/. Така с решението от 20.02.2020 г.бе установен конфликт на интереси за 12 отделнислучая /11 заповеди и 1 договор за наем в полза набрата на кмета/, като за всеки отделен случай бе наложена глоба от по 5000 лв. /общо 60 000 лв./.


КПКОНПИ образува производство за установяване на конфликт на интереси по отношение на:

- бивш ректор на УНСС, по сигнал с твърдения от одитен доклад на вътрешния одит в МОН, че изборът му за директор на Института за икономика и политика към университета е извършен в конфликт на интереси от страна на ректора, който, като единствен с право да номинира кандидат, е предложил себе си;

- общински съветник в Общински съвет Варна. Предмет на проверка ще са твърденията в подаден сигнал, че той е и председател на Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД /общинско дружество/ и в същото време в общинския съвет гласува решения относно  бюджета на това общинско дружество;

- кмета на Община Стражица, по сигнал от орган на съдебната власт с твърдения за наличие на конфликт на интереси във връзка с продажба на общински недвижим имот. Предмет на проверка ще са твърдения, че купувачът на този имот впоследствие го е продал на съпругата на кмета. 


Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и  документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе /Румен Павлов/ приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила. За бившия ректор на УНСС, общинския съветник от Варна и общинския кмет, конфликт на интереси не еустановен с факта на образуване на производството – той се твърди и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

 

 

Сподели

Коментари

Уебсайт в Alle.bg