online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

КЕВР РАЗГЛЕДА ПОРЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСКЪПВАНЕ НА ГАЗА, ТОЗИ ПЪТ ОТ 1-ВИ НОЕМВРИ

21 Октомври 2020г.
На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец ноември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора. Откритото заседание беше проведено дистанционно, с пряко и виртуално участие на заявителя чрез програмата за съобщения Skype.


След извършен анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада се предлага цената на природния газ от 1 ноември 2020 г. да бъде в размер на 27,03 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).


От страна на заявителя „Булгаргаз“ ЕАД в откритото заседание, чрез програмата за съобщения Skype, участва Иван Иванов, началник на Управление „Лицензионна дейност и търговия с природен газ“. Той заяви, че докладът отразява обективно информацията, свързана с образуването на цената на природния газ от 1 ноември 2020 г. и дружеството го приема изцяло. Потвърден беше ангажиментът на „Булгаргаз“ ЕАД допълнително да представи в КЕВР отчетна информация, обхващаща периода до 31.10.2020 г. включително, за пазарните индекси на европейските газови хъбове и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за м. октомври 2020 г. Данните ще бъдат внесени в регулатора на 1.11.2020 г., като по този начин Комисията ще разполага с цялата необходима информация, за да може същия ден да приеме окончателно решение за цената на природния газ за м.ноември 2020 г.


При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и осреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ. Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.


Предложението на обществения доставчик за цената на природния газ е съобразено с измененията в договора за доставка между „Булгаргаз” ЕАД и ООО „Газпром экспорт” от 2 март 2020 г. Считано от 05 август 2019 г., цената на природния газ вече се изчислява всеки месец и се формира по нова ценообразуваща формула. Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ „Булгаргаз“ ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.


Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.


Окончателното решение за утвърждаване на цена за месец ноември 2020 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.11.2020 г.


Нюз БГ Репортер припомня, че „Булгаргаз“ предложи цената на природния газ от 1 октомври 2020 г. да бъде в размер на 24,84 лв./MWh - без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Със задна дата от 1 септември цената на синьото гориво беше повишена с над 20 на сто и бе на нива 22,46 лева за мегаватчас, сега се задава ново поскъпване - през месец ноември.

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg