КАК ПОЛША СЕ ПОГРИЖИ ЗА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА ВЪВ ВРЕМЕ НА КРИЗИСНА ПАНДЕМИЯ?

28 Април 2020г.
НЮЗ БГ РЕПОРТЕР

Непосредствено след обявяването на ограничения за дейността на културните институции във връзка със заплахата от епидемия Министерството на културата и националното наследство на Полша започна работа по намиране на решения за компенсиране на загубите, свързани с временното прекратяване на дейностите в сектора на културата. Министърът на културата и националното наследство проф. Пьотр Глински участва в работата на правителствения екип за управление на кризи, а представители на министерството също участват в координираните от Министерството на развитието и Министерството на семейството, труда и социалната политика дейности, насочени към ограничаване на загубите на полските предприемачи и полската икономика.

Антикризисният щит, подготвен от полското правителство и приет от Парламента, предвижда държавна подкрепа за хората на изкуството, наетите лица в сектора на културата, както и за фирми и неправителствени организации, осъществяващи дейности в сектора на културата, чиято дейност не може да продължава по време на епидемията, увеличение на средствата за социално подпомагане на дейци на изкуството и допълнителна подкрепа за развитие на нови форми за споделяне и обмен на култура онлайн и за активизиране на сектора на културата след възстановяване на дейността. По наша оценка общата стойност на разходите за подпомагане на сектора на културата по различни начини може да достигне до 4 милиарда злоти (около 883 милиона евро).

Сред инструментите, от които секторът може да се възползва, са:

Съгласно решението на министъра на културата и националното наследство в рамките на обявените досега програми на министерството за безвъзмездно финансиране (отпускане на грантове) (понастоящем съществуват 32 програми, които са основен инструмент за подкрепа на сектора на културата в Полша – книгоиздаването, опазването на културно-историческото наследство, музиката, популяризирането на полската култура в чужбина, дигиталната култура, филмовото изкуство, визуалните изкуства и прочие), в обосновани случаи управляващите органи ще прилагат индивидуален подход към всеки кандидатстващ проект, с което ще се осигурят възможности за изпълнение на конкретни задачи в променените условия и непрекъснатост на културните и творчески дейности. Така секторът може да продължи да получава финансова подкрепа за различни дейности. Освен това общият бюджет за програмите бе увеличен с допълнителни 60 милиона злоти (13,2 милиона евро).

Социално подпомагане за хора на изкуството: Социално подпомагане от Фонда за насърчаване на културата могат да получат хора на изкуството в затруднено финансово положение. Министърът на културата и националното наследство полага усилия за увеличаване на средствата, отделяни за социално подпомагане на хора на изкуството и професионалисти в областта на културата. Социалната помощ, предоставяна на хора на изкуството, е в размер на 1800 злоти (приблизително 398 евро), като сумата е освободена от данъчно облагане.

Заради заплахата от избухване на епидемия или заради въведеното извънредно положение във връзка с разрастващата се епидемия не са възможни прожекции на филми в киносалоните. Затова бе предложена промяна в наредбите за филмопроизводството и аудиовизуалните продукции, като се посочва, че „филм“ е и всяка кинопродукция, която не е показана в кината. Целта е да се предостави възможност на аудиовизуалния сектор да получава безвъзмездно финансиране (грантове/субсидии) от Полския филмов институт и за аудиовизуални продукции, които ще бъдат представени в дигиталните платформи (платформи за телевизия, интернет телевизия, уеб телевизия и видео при поискване).

Приети бяха и измененията на Закона за насърчаване на аудиовизуалната култура, с които се разреши удължаване на сроковете и опростяване на процедурите за подаване на заявления за финансова подкрепа за аудиовизуални продукции.

Полският филмов институт откри на 7 април 2020 год. процедура за отпускане на парични помощи (стипендии) за филмови дейци, които заради епидемията от коронавирус са се озовали в затруднено положение. Размерът на паричната помощ (която може да се получи трикратно, но само веднъж в дадено тримесечие) е 2400 злоти (приблизително 530 евро). В първия етап на процедурата парична помощ са получили 187 филмови дейци.

В допълнение министърът на културата и националното наследство планира да обяви след края на епидемията мащабна програма за безвъзмездна финансова помощ (отпускане на грантове), чиято основна цел ще е съживяване на дейностите в сектора на културата и компенсиране на всички загуби, понесени от сектора по време на ограниченията. Понастоящем се работи по изготвяне на концепция за оптималния обхват на подкрепата.

На 3 април 2020 год. министърът на културата и националното наследство обяви специална програма за безвъзмездна финансова помощ (отпускане на грантове) „Култура онлайн“ (на полски “Kultura w sieci”), насочена към широк кръг от заинтересовани страни, осъществяващи дейност сектора на културата. Целта на тази програма е да се осигурят финансови средства за промяна на формата на разпространение и потребление на културни продукти и услуги, особено през интернет. Това ще спомогне за развитие на нови дейности онлайн. Общият бюджет на програмата, чийто първоначален размер бе 20 милиона злоти (приблизително 4,4 милиона евро), бе увеличен до 80 милиона злоти (17,7 милиона евро), тъй като броят на подадените заявления достигна 12 хиляди.

Процедурата за подаване на заявления бе открита на 6 април, а крайният срок бе 21 – 22 април.

Програмата съдържа два компонента:
Програма за безвъзмездна финансова помощ (грантове) за юридически лица и организации (с бюджет 60 милиона злоти, около 13,3 милиона евро) за дейности онлайн между 1 май и 30 октомври 2020 год. Програмата е предназначена за културни институции, църкви, НПО, стопански единици в областта на културата. Предлаганите грантове са между 5 хиляди и 150 хиляди злоти (приблизително 1100 – 33 000 евро). Този компонент на програмата се управлява от Националния център за култура (Narodowe Centrum Kultury);

Програма за безвъзмездна финансова помощ (стипендии) за физически лица (с бюджет 20 милиона злоти, около 4,4 милиона евро) за дейности онлайн между 1 май и 30 октомври 2020 год. Програмата е предназначена за индивидуални творци в областта на културата и изкуствата за различни дейности онлайн. Този компонент на програмата се управлява от министерството.

Освен това индивидуалните творци и организациите в областта на културата и на изкуствата могат да се възползват от общите мерки за подкрепа, осъществявани от полското правителство и органите на местното самоуправление по време на кризата, като например намаляване на местните данъци, такси и наеми, промяна на сроковете за плащане на данъци и осигурителни вноски, заеми за покриване на текущите разходи за дейността на микропредприятия, съфинансиране на част от разходите за трудови възнаграждения на служителите и т.н.

В допълнение министър-председателят на Полша ще се обърне към Европейската комисия относно възможността за прилагане на нулева ставка на данък добавена стойност (ДДС) за печатните книги (понастоящем този данък в Полша е 5%). Това е инициатива на президента на Полша и на министъра на културата по предложение на книгоиздатели, книжари и книгоразпространители.

Голямото мнозинство културни институции на подчинение на Министерството на културата и националното наследство вече пренесоха ежедневната си дейност в интернет, където предлагат различни изложби, концерти, семинари, занятия за деца и младежи, както и достъп до аудиовизуалните си архиви, като се използват например възможностите на онлайн платформата на Гугъл за изкуство и култура. Списъкът е достъпен (на полски език) на следния адрес: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci
Сподели

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.