Какво е изпълнението на Консолидираната фискална програма /КФП/ към края на ноември 2020?

1 Януари 2021г.
Нюз БГ Репортер, София | На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2020 г. са в размер на 39 698,8 млн. лв. или 91,3 % от годишните разчети 1 . Съпоставени със същия период на предходната година те намаляват номинално със 155,1 млн. лв. При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 592,2 млн. лв. (1,6 %), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 437,1 млн. лв. (22,2 %), сравнени с периода януари- ноември 2019 година.
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 32 037,3 млн. лв., което представлява 91,8 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 5 652,8 млн. лв. или 85,9 % от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на 15 313,9 млн. лв. (93,8 % от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 10 072,3 млн. лв. (94,7 % от планираните), от акцизи възлизат на 5 003,3 млн. лв. (91,8 % от разчета), а тези от мита са в размер на 192,0 млн. лв. (102,4 % спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 115,9 млн. лв. или 92,3 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 9 954,7 млн. лв., което представлява 92,1 % от разчетените за годината.
Неданъчните приходи са в размер на 5 257,9 млн. лв., което представлява 89,3 % от годишните разчети, а приходите от помощи и дарения са в размер на 2 403,6 млн. лева.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември 2020 г. възлизат на 39 912,5 млн. лв., което е 81,9 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер на 38 553,0 млн. лева.
Извършените по-високи разходи са свързани с прилагането на социално- икономическите мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до ноември 2020 г., плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. При съпоставката на капиталовите разходи със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта от извършените разходи през 2019 г. по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер. Номинално нарастване, в сравнение със същия период на миналата година, 1 Данните са съгласно разчетите към ЗДБРБ за 2020 г. (oбн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., изм., бр. 28 от 24.03.2020 г.,изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., доп., бр. 98 от 17.11.2020 г., изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г.) има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално- икономическите мерки за борба с пандемията.
Нелихвените разходи са в размер на 38 144,6 млн. лв., което представлява 82,2 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към ноември 2020 г. са в размер на 34 503,0 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 602,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 39,2 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 583,1 млн. лв. или 80,4 % от планираните за 2020 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.11.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 1 184,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.
Бюджетното салдо по КФП на касова основа към 30 ноември 2020 г. е отрицателно в размер на 213,7 млн. лв. (0,2 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 255,8 млн. лв. и превишение на приходите над разходите по европейските средства в размер на 42,1 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 30.11.2020 г. е 12,6 млрд. лв., в т.ч. 12,3 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,3 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 ноември 2020 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2020 г. са в размер на 47,8 млрд. лв., което е 98,0 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за 2019 г. бяха в размер на 45,2 млрд. лева. По-високите разходи през настоящата година са свързани основно със социално- икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка „60/40“, изплащане на месечни добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от август до декември, плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки. При съпоставката на капиталовите разходи със същия период на предходната година следва да се има предвид ефекта в 2019 г. от извършените разходи по реализирането на проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, които са с еднократен характер. Номинално нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, има при социалните плащания, разходите за персонал, разходите за субсидии и други, където са отчетени основната част от разходите, свързани със социално- икономическите мерки за борба с пандемията. 
Вноската на Република България в бюджета на ЕС в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС е в размер на 1,3 млрд. лв., което е с 0,1 млрд. лв. по-малко от планираното със ЗДБРБ за 2020 г. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец януари 2021 година.
Сподели

Коментари

Изпрати