Кабинетът Борисов измени Правилникът за устройството идейността на МВР

12 Ноември 2020г.
Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Правилникът за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи е приведен в съответствие с промените в Закона за Министерството на вътрешните работи, осъществени с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, обнародван в ДВ, бр. 60 от 2020 г. Определено е устройството на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. В главната дирекция са създадени дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“. 1011 ноември 2020 В продължение на извършеното от Република България официално нотифициране на Европейската комисия, че националното звено ETIAS ще бъде изградено от МВР, в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е създадено ново звено, което е национална точка за контакт по линия на „Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) - национално звено ETIAS. Регламентира се дейността на досегашните научноизследователски и научно-приложни институти и се определя тяхната организационна структура като Национален институт по криминалистика и Институт по психология като структури на МВР. Допълнени са дейностите на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ по осигуряване на постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, фуражи и странични животински продукти и хуманно отношение към животните. Допълнена е нова дейност за „Комуникационни и информационни системи“ - оказване на експертна помощ в рамките на своята компетентност, при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на престъпления. Ще се създадат условия за ефективно взаимодействие и подпомагане на дейността по разследване с експертна помощ при извършване на действия по разследване по реда на Наказателно- процесуалния кодекс, свързани с компютърни, комуникационни и информационни системи или средства и съдържащата се в тях информация. Оптимизирана е дейността на МВР, свързана с провеждането на политики и административното осигуряване, като дирекция “Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“ са обединени в дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“. Прецизирани са дейностите, осъществявани от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, дирекция „Отбранително- мобилизационна подготовка“, дирекция „Планиране и управление на бюджета“, дирекция „Инспекторат“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Информация и архив“, Медицинския институт на МВР. Усъвършенствана е организацията, мониторинга и контрола по стратегическото планиране в МВР.
Сподели

Коментари

Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.