Platform for Independent Journalism

ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ ОТНОВО Е В ИГРАТА!

29 Юли 2021г.
Нюз БГ Репортер / София, 29 юли 2021 г. / Валинтен Златев отново е в играта! На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за издаване на лицензия на „Енергико Трейдинг България“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5, предложение второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 10а от НЛДЕ дейността „търговия с природен газ“ подлежи на лицензиране. Управител и акционер в дружеството е именно г-н Златев. 

След извършен анализ на всички данни в заявлението на дружеството Комисията счита, че „Енергико Трейдинг България“ ООД притежава финансови, технически възможности, материални, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“.

В заявлението на дружеството е поискано лицензията за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ да бъде за максималния срок от 35 години, предвиден в чл. 42, ал. 1 на ЗЕ, на основание на сключен дългосрочен договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа със стратегически клиент с национално значение.

Като отчита обстоятелството, че развитието на пазара на природен газ е изключително динамично, както в България, така и в региона, поради което не може да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години, Комисията издаде на „Енергико Трейдинг България“ лицензия за срок от 10 години.

Златев напусна Лукойл България през септември 2020 г.  Като дългогодишен управител на компанията той се оттегли тогава след повече от 20 години работа. На мястото му бе назначен руският гражданин Андрей Тихонов

Сподели

Коментари

Изпрати