online media | онлайн медия
The News BG Reporter | Нюз БГ Репортер ®

България - на 16-то място по бюджетна прозрачност и сред трите държави с най-добри показатели в ЕС

30 Април 2020г.
Нюз БГ Репортер

Оценката за бюджетна прозрачност на България в седмото изследване на Международното бюджетно партньорство „Отворен бюджет“ достигна 71 пункта – най-високата, поставяна от 2006 г., когато България участва за първи път. Това е значително подобрение както спрямо първия поставен индекс в проучването от 2006 г., когато стартира с оценка от 47 пункта, така и спрямо предходното проучване през 2017 г. с оценка от 66 пункта. Като сравнение спрямо общите резултати от проучването, оценката за бюджетна прозрачност на страна ни се позиционира на 16-та позиция сред 117 държави, включени в изследването. По този начин България попада във втората група държави с оценка между 60 и 80 (от максимални 100), които се класифицират като страни, предоставящи „значителна информация“ за бюджета. Оценката за бюджетна прозрачност на България съответства на средната стойност за страните-членки на ОИСР и съгласно резултатите България се нарежда сред трите държави-членки на ЕС с най-добри показатели – след Швеция и Франция. 

Индексът “Отворен бюджет” е единственото международно независимо сравнително изследване на бюджетната прозрачност, което оценява степента, в която правителствата на 117 страни по света осигуряват на обществото навременна и подробна информация за бюджета. Индексът покрива процедурите по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, както и отговорностите на други институции като независимите фискални институции, националните одитни институции и законодателната власт в бюджетния процес.

Като цяло, проучването констатира, че правителството в България предоставя значителен обем информация чрез осемте основни вида ключови бюджетни документа, които са обект на оценка. От най-съществено значение за отбелязания напредък през последните години е изготвянето и публикуването на „Бюджет за гражданите“ на различни етапи от бюджетния процес, както и значителното разширение на обема и качеството на информацията на етапите на бюджетното планиране и съставяне. 

Настоящият резултат е оценка на усилията на правителството и на Министерството на финансите за предоставяне на повече информация за управлението на публичните финанси, като осигурява лесен достъп за широката публика до бюджетните документи, включително и разработени на достъпен език за целеви групи от гражданското общество - неексперти. 

Министерството на финансите си беше поставило амбициозна задача да продължи последователните си стъпки за надграждане на оценката за бюджетната прозрачност, като значителното подобрение на оценката в най-новото издание на индекса от 2019 г. отчита подобрения в много аспекти на средносрочното планиране и бюджета, при завишени критерии за оценка по определени въпроси.

Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg